En del av KAMIC Group

Swetouch är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

I KAMIC Group ingår idag ett 40-tal bolag med egna etableringar i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag. 

För mer information om KAMIC Group, besök gärna  www.kamicgroup.com  

 

Part of KAMIC Group

Swetouch is part of the Electronics business area in KAMIC Group, a privately held corporate group based in Sweden and with a common aim to be a leading supplier of technical products and services in a number of well-defined market niches.

Today, KAMIC Group consists of some 40 companies with establishments in approximately 15 countries in Europe, Asia and North America. Most of the companies conduct trading and distribution operations, but the Group also includes companies with in-house product development and manufacturing. Together, the group companies have a very broad customer base. The key customer segments include manufacturers and suppliers within telecom, automation, commercial vehicles, defence, digital signage and renewable energy, as well as electrical contractors and construction companies.

To learn more about KAMIC Group, please visit  www.kamicgroup.com