Vår historik

Integration av olika tekniker

Till en början var våra knappsatser och tangentbord mest i form av membrantangentbord och silikongummitangentbord. Mot slutet 1990-talet började vi integrera olika tekniker i en och samma panel och tog fram en en membran/silikon panel som är en mycket förekommande lösning från oss idag. Gummiknappar kan även kompletteras med plasttoppar.

Montering  – ett steg mot ytterligare förädling

Under senare år har en monteringsfabrik startat under samma ledning som tangentbordstillverkaren. Detta har gett oss stora möjligheter att gå ett steg vidare i förädlingskedjan och vi kan nu leverera en mer färdig produkt. Ett nära samarbete med plasttillverkare, kretskorttillverkare, kablagetillverkare och företag inom metallbearbetning har gjort detta möjligt. Som ett led i detta samarbete har vi också tagit fram enskilda plast- och metalldetaljer som vi kan erbjuda våra kunder.

Displayer och touchpaneler – viktiga produkter för oss idag

Idag spelar produktområdet displayer en allt viktigare roll i vårt produktutbud. Även efterfrågan av kundanpassade touchpaneler har växt till att bli en viktigt del av vårt produktsortiment.

Kundanpassade lösningar

Swetouch tar fram kundanpassade lösningar som en del av våra kunders produkter. Våra kunder återfinns inom de flesta branscher – industri, fordon, medicin och konsument. Större delen av våra produkter är till för att kommunicera med en maskin. HMI, Human-Machine interface.

I de kundanpassningar vi tar fram förekommer ofta flera olika tekniker. Men ofta består en produkt av membrantangentbord, silikonknappar och olika typer av pekskärmar. I många fall ska lösningen kapslas in eller monteras på någon form av bärare tillsammans med en display och kablage.

Projektform – en garanti för en lyckad slutprodukt

Vi jobbar ofta i projektform tillsammans med slutkund, industridesigner och olika typer av mekanik- & elektronikkonsulter. I det arbetet har vi den rådgivande rollen vad gäller design och teknik. 

Tillsammans med de ingenjörer som är våra samarbetspartners tar vi fram ritningar på den tänkta produkten som sedan får godkännas av uppdragsgivaren.

Vi följer dig som kund hela vägen

Vår roll tar inte slut i och med att produktlösningen är godkänd. Vi är med hela vägen fram till färdig leverans.

En stor uppsättning lyckade projekt att utgå från

Under åren har vi samlat på oss en stor uppsättning referensprodukter och prover som utgör en bra grund när vi startar diskussionen kring en kundanpassad produkt. Att utgå från en tidigare produkt är ofta bästa sättet att komma fram till en lyckad lösning.

Det hindrar oss naturligtvis inte från att tänka i innovativa banor och vi är inte rädda för att ta fram nya oprövade lösningar i samförstånd med våra kunder. 

Standardprodukter som komplement

Swetouch har även ett utbud på standardprodukter, främst plastkapslingar från OKW, Pactec och Takachi, samt displayer.

En del av KAMIC Group

Swetouch är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

I KAMIC Group ingår idag ett 40-tal bolag med egna etableringar i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare och leverantörer inom telekom, industriautomation, kommersiella fordon, försvar, informationssystem och förnybar energi, samt även elinstallatörer och byggföretag. 

För mer information om KAMIC Group, besök gärna  www.kamicgroup.com  

Part of KAMIC Group

Swetouch is part of the Electronics business area in KAMIC Group, a privately held corporate group based in Sweden and with a common aim to be a leading supplier of technical products and services in a number of well-defined market niches.

Today, KAMIC Group consists of some 40 companies with establishments in approximately 15 countries in Europe, Asia and North America. Most of the companies conduct trading and distribution operations, but the Group also includes companies with in-house product development and manufacturing. Together, the group companies have a very broad customer base. The key customer segments include manufacturers and suppliers within telecom, automation, commercial vehicles, defence, digital signage and renewable energy, as well as electrical contractors and construction companies.

To learn more about KAMIC Group, please visit  www.kamicgroup.com

Kvalitet

Swetouch är certifierade enligt ISO9001-2015 och våra största leverantörer av kapslingar och tangentbord är certifierade enligt ISO9001, ISO14000 mm. Detta sammantaget ger oss en bra grund i vårt arbete. Hög kvalitet och ett miljötänkande kring hållbarhet och omsorg om vår miljö är ständigt närvarande i de projekt vi arbetar med.

Kvalitet är ett ledord för oss även på andra sätt

Strävan att vara lyhörd för våra kunders önskemål, ha ett engagerat och trevligt bemötande och tillhandahålla en bra service gentemot våra kunder är i högsta grad en del av vårt kvalitetstänkande.

Testa oss gärna!

Kvalitetspolicy

Företaget ska inge förtroende för vår tekniska projektverksamhet.

Kvalitetspolicy fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till medarbetarna. Uppföljning sker vid ledningens genomgång.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag.

Företaget ska alltid tillhandahålla produkter i rätt tid och med utlovad kvalitet. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs och att intressenters krav uppfylls.